آن کس که غریب نیست شاید که دوست نباشد.   

یعنی‌ روزی می‌رسد که نویسندهٔ این صفحه چهارم اسفند را فراموش کند؟

لینک
دوشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٧ - شقایق