آدم خوب است حتی اگر کلی مهمان دارد، سرش هم درد می‌کند حوصله هم ندارد. سر وقت به خانه برود تا از ترس استادش مجبور نشود زیر غذا را خاموش نکرده ۲ پا دارد ۴ تای‌ دیگر هم قرض بگیرد به محل کارش برگردد. آن هم با لباس خانه و بوی پیازداغ!

 

لینک
جمعه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸ - شقایق