هوووووووووووم!   

اصولا آدم های پشیمان که از قضای روزگار کم طاقت هم هستند چه کار می کنند؟!!

لینک
سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ - شقایق