جمعه...   

خسته ام. بدنم درد می‌کنه. این خستگی ذهنی‌، این خلا، طول میکشه از بین بره. این تب و سرما خوردگی هم انگار تشدید می‌کنه اوضاع رو شایدم بر عکس. دلم یه چایی دارچین هل دار می‌خواد تو یه لیوان دسته داره بزرگ.  شایدم همراه با یک بشقاب حلوا.

لینک
شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸ - شقایق