برسد به دست دخترک 3232 ای که خستگی نمی شناخت!!   

 

آدم خستهٔ کلافهٔ درب داغون دیده اید؟ اگر ندیده اید آدرس بدهید عکس الانم را برایتان بفرستم. خسته تر و کلافه ترو درب داغون تر از من خودمم.

 

 

 

لینک
شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸۸ - شقایق