از کوزه همان تراود که در اوست!   

  طرف دکتره؟ خوب باشه. اصلا دلیل نمی‌شه هلف هلف غذا نخوره. اصلا دلیل نمی‌شه یاد گرفته باشه سرش به کار خودش باشه. اصلا دلیل نمی‌شه اندازهٔ نوک مداد آداب حرف زدن یاد گرفته باشه. 

لینک
جمعه ۳٠ امرداد ،۱۳۸۸ - شقایق