سرفه، سرفه، سرفه

فقط خواستم بگویم اگر امروز مردم از مریضی نیست، از پر رویی است. با این سینه داغ همبرگر بخوری، بعد هم یک و نیم مایلی بدوی باید روی آگهی ترحیمت نوشت، دلیل فوت: روی زیاد!

کاش دستم به سوی این تلفن می رفت و می توانستم بپرسم چطوری رفیق؟ هنوز همان بغض کهنه است. کی قرار است دردش کمتر بشود نمی دانم.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید