It's coming...

لرزیدن دست را دیده ای. لرزیدن دل و زانو ها از جنسی متفاوت دارد. جنس دل دل کردن است. جنس خواستن و اطمینان ازمهربانی نگاهش و ندانستن اینکه چه رنگ خواهد شد. آغازی متفاوت است. همراهی و همدلی...   سر انگشتانت می سوزد که بنویسیش. همه ی ۵ سالش را و کلمه ها گم می شوند.

/ 0 نظر / 29 بازدید