Email

بر چسب های ایمیل هایم را نگاه می کردم , خنده ام گرفت:

Red

Hot Red

!Do it RIGHT NOW

مخاطب خاص: نگاه می کنمت چه طور محکم و مطمئن قدم بر می داری، سخت تلاش می کنی. می دانی چه می خواهی و به کمش راضی نمی شوی انرژی می گیرم و پر از زندگی می شوم. نمی دانی چقدر جای پایت در زندگیم پر رنگ است. 

/ 0 نظر / 6 بازدید