!!Cool Mom

همکارم آمده است کنار میزم و می گوید دختر و پسرم یکشنبه تمام شب از تو برای پدرشان حرف می زدند. با خنده می گویم چرا؟ جواب می دهد می گفتند :

 She will be a COOL mom 

دلیلشان هم این است که تو از درخت به خوبی آنها بالا رفتی و پلی استیشن بازی می کنی. من جلوی خنده ام را نمی توانم بگیرم که به به چه تصویری از خودم ساخته ام جلوی همکارانم در مهمانی.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید