Feminist

با حرارت برنامه هایم برای انجمن زنان را توضیح می دهم و صدای ریسم را می شنوم که به کناریش می گوید، فمینیست است. لبخندم به پهنای صورتم باز می شود. 

/ 0 نظر / 18 بازدید