...

- راز سـربسته ی مــا بیـن کـه بـه دستان گفتنـد...هــر زمان بــا دف و نـی بـر سـر بازار دگر

باید امشب چمدانی را

که به اندازه ی پیراهن تنهایی من جا دارد 

بردارم 

و به سمتی بروم 

که درختان حماسی پیداست 

رو به آن وسعت بی واژه که مرا می خواند  

 

به زودی خواهم رفت.

-سهراب

-حافظ   

-شقایق        

/ 0 نظر / 6 بازدید