حریم خصوصی

باد زیر موهایم می زند و شن های ساحل به پرواز در می آیند. کنارشان قدم می زنم و گپ می زنیم. می گوید تو انتخابت بوده. کنار رودخانه نشسته ام و ماه را تماشا می کنم و هی سوال پشت سوال به ذهنم حمله می کند. مرز های حریم خصوصی کجاست؟ کجا تعریف می شود؟ چه کسی تعریفشان می کند؟ شخصی است یا اجتماعی تعریف می شود؟ یعنی وقتی نقدی بر رفتاری اجتماعی می نویسند به حریم خصوصی تجاوز شده، اگر مدح کسی را می گویند باید از طرف اجازه بگیرند؟ اثار هنری چطور؟ باید دید هدف نقاش چه بود از اثر؟ اگر برای دل خودش بوده نباید آن را خرید یا فروخت یا فقط باید به غریبه ای فروخت که هنرمند را نمی شناسد وگرنه به حریم شخصی هنرمند تجاوز شده؟ آدم ها در حالت کلی حریم خصوصی دیگران را چطور مرز بندی می کنند؟ من برداشت های شخصیم از آدم ها را دانش حساب می کردم و شنیده هایم را حریم حرمت دار خصوصی. همین بوده که گاهی سکوت اختیار می کنم و گاهی انتقاد یا تمجید. اما شاید باید تعاریف را بازبینی کنم.

/ 0 نظر / 9 بازدید